• Blog
  • Návod

Najpoužívanejšie a najznámejšie certifikáty, ktoré sa objavujú pri podlahách

  • Návod
11. november 2023

Podlahy majú pri svojich parametroch rôzne pečate certifikátov a testovaní na emisie, akosť, ekológiu, či kvalitu materiálu. Čo však jednotlivé označenia presne znamenajú je už ťažko dohľadateľné. Preto vám ponúkame prierez najznámejších certifikátov s vysvetlením ich označenia.

Modrý anjel (Blauer engel)

Certifikačná značka pre výrobky a služby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a podnebiu. Modrý anjel je prvou a najznámejšou certifikačnou značkou na svete. Kritériá na udelenie ocenenia Modrý anjel sa prehodnocujú každé tri až štyri roky.

Modrý anjel je nemecká ekologická značka Der Blauer Engel. Tento certifikát ponúka výrobcom a predajcom preukázať ekologickosť svojich výrobkov. Der Blauer Engel je najstaršia ekologická značka na svete fungujúca cez 40 rokov. Zahŕňa viac ako 12 tisíc produktov vo viac ako 90 kategóriach. Snažia sa týmto podporiť “lepšie” produkty v zmysle zdravších a ekologickejších výrobkov bežnej potreby. Označenie pokrývalo zväčša Nemecko, dnes je tento certifikát uznávaný takmer po celej Európe. Produkty s týmto certifikátom sú testované v laboratóriach Eurofins po celom svete. Vďaka spolupráci laboratórii Eurofins sa dnes testuje takmer každý tovar, ktorý máme bežne v domácnosti. Sieť laboratórií Eurofins sa podieľa aj na výskume a liečbe pandémie SARS-CoV-2 a svoje technológie denne exportujú do všetkých dostupných krajín.

Pri kúpe produktu a služieb pod krídlami Der Blauer Engel si môžete byť istý kvalitou a zdravotnou nezávadnosťou pre seba i prírodu.

Certifikát Modrý anjel majú podlahy ako Egger, Parador, H2O floor, Krono Original 


Emisná trieda (francúzska značka VOC-Label)

Certifikát kvality vzduchu v interiéri, kde je produkt použitý. Označenie pochádza z Francúzska a testy sú zamerané na priamy vplyv plynných prchavých látok, ktoré v bežnom uzavretom prostredí vypúšťajú nežiadúce zložky z materiálov do ovzdušia. Označenie vieme nájsť pod názvom Émission dans l’air intériéur a prislúchajúcou triedou podľa obsahu prchavých látok. V písanej forme sa často stretávame so skratkami VOC a TVOC, ktoré pochádzajú z anglického “Volatile organic compounds” a “Total volatile organic compounds” – “prchavé organické zlúčeniny” a “súhrn prchavých organických zlúčenín”. Sú to skupiny zlúčenín, ktoré sa uvoľňujú v bežných atmosferických podmienkach a sú ťažko rozpustné vo vode. Tieto látky sa medzi sebou ťažko viažu a preto sú prchavé a nestále, sú organického pôvodu a nerozpustné vo vode. Pôsobením týchto látok sa v uzavretom priestore vyparujú škodlivé a karcinogénne zlúčeniny. V snahe zamedziť vyparovaniu škodlivých látok sa testami zistili najčastejšie používané zdraviu ohrozujúce látky, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch. Každá látka je nebezpečná v iných množstvách a formách. Pre jednoduchšiu predstavu vytvorili tabuľku látok, podľa ktorej sa zaraďuje daný výrobok do triedy označujúcej obsah škodlivých výparov. Najčastejšie a najškodlivejšie sú výpary benzénu, formaldehydu a dichlormetánu. Niektoré látky sa dajú zistiť čuchom, ale veľa z nich je bez zápachu a bez priamych testov nevieme o ich prítomnosti v našich domácnostiach. Často bývajú pôvodcami bolesti hlavy, migrén, dýchacích problémov alebo kožných alergií.

Limitné hodnoty emisných tried sa týkajú celkových emisií VOC, ako aj hodnotení pre desať jednotlivých látok (v μg / m 3 ). Rovnako ako Der Blauer Engel aj VOC sú skúmané v spolupráci s laboratóriami Eurofins so zámerom zlepšiť životné prostredie.

Certifikát na emisnú triedu A+ majú podlahy ako Solidstep, Egger, Parador, H2O floor, Afirmax, Krono Original.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Certifikát, ktorý je svetovo uznávaný a zložený z rôznych krajín sveta. Dnes má táto aliancia 80 členov, ktorí pôsobia v rôznych krajinách a podporujú zachovanie a obnovu najdôležitejších materiálov našej planéty – stromy. Fungujú ako nezisková organizácia svetového charakteru, ktorá sa už 20 rokov spoločne snaží o udržanie prirodzenej fauny a flóry krajín. PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification – je systém certifikácie lesov vytvorený v Ženeve, Švajčiarsko. Prioritou a cieľom je zachovať materiály vo výrobe a zároveň ich vytvárať v určitom systéme, ktorý nebude mať dopad na náš ekosystém. Naše životné prostredie je v zlom stave a ničenie prírody je jednou z hlavných príčin klimatických zmien. Vďaka systému certifikácie sa dokáže sledovať veľké množstvo lesov po celej planéte. Zaradenie hospodárstva do systému PEFC podlieha prísnym podmienkam vyplývajúcich z priorít, prostredia a potrieb krajiny, v ktorej sa lesy nachádzajú. Aby sa plynule a efektívne spravovali materiály čerpané z lesov, musia byť dlhodobo monitorované. Každé spoločenstvo má svoj plán ťažby a obnovy. Tento certifikát umožňuje obnovu a udržateľnosť lesov a spoločnostiam dáva šancu na spracúvanie prírodných materiálov s ohľadom na najvyššie ekologické, sociálne a etické normy. Aktuálne je certifikovaných 320 miliónov hektárov lesov s viac ako 750 000 certifikovaných vlastníkov lesných hospodárstiev po celom svete, ktorý sa starajú o rozmanitosť a udržateľnosť prirodzenej formy lesov.

Certifikát PEFC majú podlahy ako Solidstep, Egger, Parador, H2O floor, Krono Original.

FSC® (Forest Stewardship Council)

Je celosvetový systém certifikácie pre spracovanie dreva a lesné hospodárstvo. Pokrýva hlavné oblasti životného prostredia, sociálna angažovanosť a hospodárnosť. Cieľom je, aby naše lesy boli schopné plniť aktuálne potreby – bez toho, aby to malo dopad pre budúce generácie.

Štítky FSC nájdete na miliónoch výrobkov po celom svete – od toaletných papierov po vašu obľúbenú knihu, po škatuli s mliekom v chladničke a ďalších potravinárskych výrobkoch. Čo znamená označenie? Zjednodušene výberom výrobkov s štítkami FSC pomáhate pri starostlivosti o svetové lesy.

Každá etiketa poskytuje informácie o pôvode materiálov použitých na výrobu hotového a označeného produktu.

TÜV Rheinland

Je medzinárodná, nezávislá inšpekčná služba z Kolína. Jej testovacia značka je doplnená špeciálnym identifikačným číslom, ktoré je prístupné verejnosti na internetovej stránke spoločnosti a obsahuje podrobnosti príslušnej certifikácie.

Vysoko kvalifikovaní odborníci spoločnosti TÜV Rheinland testujú technické systémy a produkty po celom svete, podporujú inovácie v oblasti technológií a podnikania, školia ľudí v mnohých profesiách a certifikujú systémy riadenia podľa medzinárodných štandardov. Týmto spôsobom nezávislí odborníci vytvárajú dôveru v produkty aj v procesy naprieč globálnymi reťazcami s pridanou hodnotou a tokom komodít. Od roku 2006 je TÜV Rheinland členom Globálneho paktu OSN pre podporu udržateľnosti a boji proti korupcii.

LGA test kvality

LGA Qualitätszertifikat Certifikát (LGA tested Quality) udeľuje TÜV Rheinland. Dokazuje, že výrobok bol testovaný s ohľadom na jeho všestranné a trvalé kvality a jeho bezpečnosť. Výrobky označené týmto certifikátom neobsahujú škodliviny a produkt má obzvlášť nízke emisie.

Testom LGA sa môžu pochváliť podlahy Parador.

TÜV PROFiCERT-plus

TÜV PROFiCERT je značka certifikačného orgánu spoločnosti TÜV Hessen. Certifikát nezávislého monitorovania kontroly bezpečnosti a kvality všeobecných vlastnosti produktu a priestoru, kde je produkt použitý.

Postup certifikácie kvality procesu TÜV PROFiCERT-plus je založený na základných prvkoch normy riadenia kvality DIN EN ISO 9001. Zameriava sa na konkrétny obchodný proces, ktorý požaduje pri audite.

Certifikát TÜV PROFiCERT-plus majú podlahy ako Egger, H2O floor, Krono Original.

EPD

Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) je nezávisle overený a registrovaný dokument, ktorý dôveryhodným spôsobom oznamuje transparentné a porovnateľné informácie o dopadoch výrobkov na životné prostredie.

Samotná existencia EPD výrobku neznamená, že je daný produkt ekologický, ale umožňuje zákazníkovi podľa objektívnych dát ekologický výrobok preferovať. Environmentálne vyhlásenie o produkte sú založené na celosvetovo uznávaných štandardoch ISO14025 a EN15804.

Certifikátom EPD sa môžu pochváliť podlahy Parador.

ECO label

Európska environmentálna značka. Environmentálna značka EÚ, takzvaná „euro kvetina“, vznikla v roku 1992. V roku 1993 boli vyvinuté prvé katalógy kritérií pre 2 typy výrobkov, v súčasnosti existuje okolo 40 katalógov kritérií, väčšinou pre výrobky každodennej potreby. A neustále pribúdajú.

Oficiálnu značku EÚ pre výrobky šetrné k životnému prostrediu odmeňuje Rada pre environmentálne označovanie Európskej únie (EUEB), ktorú tvoria príslušné orgány príslušných krajín EÚ, environmentálne organizácie, odbory, predajcovia atď.

Cieľom „euro kvetina“ je zosúladiť označovanie výrobkov a služieb v celej EÚ so zameraním na celý životný cyklus výrobku, od zloženia surovín až po likvidáciu po použití.

M1 – Emission class for building material RTS

Certifikát označuje produkty s nízkym obsahom emisií, ktoré sa vylúčia do prostredia.

M1 je fínska emisná značka pre stavebné výrobky a nábytok. Je jednou z popredných certifikačných značiek v škandinávskom regióne. V roku 1995 Fínska spoločnosť pre kvalitu vnútorného ovzdušia a podnebie (FiSIAQ) vyvinula prvú verziu štítku a prvýkrát ju udelila výrobkom v roku 1996.

Dnešným certifikačným orgánom je nezisková nadácia Building Information Foundation RTS, ktorá udeľuje značku v troch kategóriách – M1, M2 a M3 (M1 je najlepšia kategória a znamená „s nízkym obsahom znečisťujúcich látok“). Pre čalúnené kancelárske stoličky existuje iba kategória M1. Pre výrobky z dreva, skla, kovu, kameňa a keramiky platia špeciálne pravidlá, ktoré sú uvedené v dokumente „Klasifikácia vnútorného prostredia 2018“.

Základom skúšky pre značku kvality je 28-dňový test emisií (vrátane amoniaku, formaldehydu a karcinogénnych látok) a test zápachu.

Certifikát M1 majú podlahy Egger.

SCS FloorScore®

Americký program certifikácie podláh. Vďaka certifikačnému programu FloorScore ® od spoločnosti SCS Global Services môžu výrobcovia podlahových krytín jasne preukázať zhodu svojich výrobkov s požiadavkami na emisie v USA. Považuje sa za jednu z najuznávanejších inštitúcii na skúmanie kvality vzduchu v interiéri. Skúma štandardy podlahových materiálov, priľnavosti a podkladov podláh.

Testy sú založené na normách trvalej udržateľnosti a životnom prostredí, ktoré sú v štátoch uznávané (napr. Štandardná metóda CDPH (predtým Kalifornská časť 01350) alebo ANSI / BIFMA M7.1 a X7.1) Produkty s certifikáciou SCS sú uvedené v Sprievodcovi certifikovanými zelenými výrobkami.

Certifikát SCS majú podlahy Parador, Krono Original.

eco INSTITUT

Produkt s týmto označením spĺňa najprísnejšie normy týkajúce sa škodlivín a emisií, ktoré eco-INSTITUT vyžaduje. „Pomocou ekologického označenia INSTITUT sme chceli vytvoriť spoľahlivú značku kvality pre výrobky, ktoré vyhovujú najprísnejším požiadavkám na znečisťujúce látky a emisie v súlade s najnovším stavom výskumu a vedy. Sme hrdí na to, že v súčasnosti viac ako 100 výrobcov dôveruje ekoznačke INSTITUT.“ Frank Kuebart, výkonný riaditeľ a zakladateľ ekologického INŠTITÚTU.

Certifikát eco INSTITUT majú podlahy ako Solidstep, Parador, H2O floor, Krono Original.


Green, eco friendly and sustainable

Zelené, ekologické a udržateľné. Všetky tieto pojmy poukazujú na povedomie, ako aj na environmentálnu a sociálnu zodpovednosť. Väčšinou nejde o striktné právne alebo certifikované definície.

Výrobok s týmto označením, by mal byť vyrobené z obnoviteľných zdrojov. To, že je výrobok ekologický znamená, že neškodí našej planéte. Udržateľnosť zas kladie dôraz na budúcnosť. Znamená to, že výrobok generuje environmentálne, sociálne a ekonomické výhody, pričom nevyužíva príliš veľa zdrojov alebo nespôsobuje znečistenie.

Medzi podlahy s označením zelené, ekologické a udržateľné patria podlahy Egger, H2O floor.


MMFA – Multilayer Modular Flooring Association

Združenie MMFA Multilayer Modular Flooring Association je organizácia, ktorá zastupuje popredných výrobcov podlahových krytín v Európe a ich dodávateľov. Zodpovedá  za technologické postupy, materiály a dôveryhodnosť výrobcu.

Asociáciu založilo koncom októbra 2012 v Mníchove v Nemecku sedem európskych výrobcov podlahových krytín. Sídlo združenia je v Bielefelde, tiež v Nemecku. Sféra aktivít pokrýva celú Európu. Ťažisko práce asociácie sa točí okolo výskumu, vývoja, zavádzania štandardov, zastúpenia na medzinárodných veľtrhoch, vyhodnocovania štatistických údajov a aktívnej práce s médiami a public relations.

Medzi členov združenia MMFA patria značky Egger, Parador, Afirmax, Krono Original.

Populárne články

Pridajte sa do nášho newslettra a dostávajte pravidelnú dávku informácií o podlahách